SAVON TAIMEN

I spetsen av den finländska fiskodlingen i mer än 40 år

 

Savon Taimen Oy och Hanka-Taimen Oy med dotterbolag är en företagsgrupp i fiskodlingsbranschen som producerar smolt för vidareförädling och för vård av fiskevatten samt matfisk för livsmedelsmarknaden. Företagsgruppen består av tretton produktionsenheter på olika håll i Finland. Huvudkontoret ligger i Rautalampi. Omsättning uppgår till ca 8 miljoner euro.

 

Vår verksamhet är baserad på långsiktiga kundrelationer som bygger på förtroende samt på heltäckande leveranser till våra målmarknader. Det stora antalet produktionsanläggningar ger en produktion med tillräcklig kapacitet som utnyttjar de lokala förhållandena liksom även flexibla leveranser från anläggningar nära kunden.

 

Företagsgruppen etablerades år 1967 och består av två moderbolag. Hanka Taimen Oy med dotterbolag är inriktad på kläckningsverksamhet och uppfödning av yngel samt produktion av sättfisk. Savon Taimen Oy med dotterbolag är fokuserad på uppfödning av sättfisk och vidareförodling av regnbåge och sik liksom även på odling av matfisk.

 

Savo Lax Oy, som indeledde sin verksamheten i slutet av år 2009, producerar sik och i framtiden även gös för livsmedelsmarknaden i en ny recirkulationsanläggning.

 

Laxfisk i olika åldrar för vård av fiskevatten, vidareuppfödning och som livsmedel

 

Vår affärsverksamhet bygger på löpande utveckling av kvalitet och uppfödningsmetoder liksom även på långsiktigt partnerskap och samarbete med branschledande fiskodlare, fiskförädlingsföretag, partiaffärer och vårdare av fiskevatten.

 

Våra 13 fiskodlingsanläggningar ligger vid rena strömmande vattendrag vilket garanterar leveranssäkerheten vid heltäckande leveranserna.

 

Vår styrka är att vi behärskar hela produktionskedjan från rom till yngel

 

Vår specialkompetens är produktion av yngel med moderna uppfödningsmetoder. Vår styrka är att vi behärskar hela produktionskedjan från rom till yngel.

 

Vi producerar årligen flera miljoner regnbågs- och sikyngel för vidareodling i produktionsanläggningar för matfisk på olika håll i Finland liksom även i Ryssland och Baltikum.

 

Majoriteten av rommen kommer från välmående och livskraftiga moderfiskbestånd i våra fiskodlingsanläggningar.

 

Livskraftig sättfisk för upprätthållande av fiskbestånden

 

Utbyggnaden av lekälvar, miljöeffekterna och det ökade trycket från fisket har minskat de naturliga reproduktionsmöjligheterna för laxfiskar i vårt land.

 

En betydande del av vår produktion av regnbågs- och laxyngel är inriktad på utsättning för upprätthållande av ädelfiskbestånden både i insjövatten och i havsområden.

 

Friska fiskbestånd, produktion som är fördelad på flera enheter och egna transportfordon utgör en garanti för tillförlitliga leveranser och sättfisk av jämn kvalitet.

 

Kvalitetsfisk från rena strömmande vattendrag

 

På samma sätt som laxfiskarna är de mest uppskattade naturliga fångstarterna är den odlade regnbågen en av de populäraste fiskarterna för matlagning. Även den inhemska odlade siken håller snabbt på att bli allt vanligare i affärernas fiskdiskar och därigenom på konsumenternas matbord.

 

Fisken kläcks och växer upp i rent strömmande vatten utfordrad med noggrant utprovat foder. Sedan levereras fisken till partiaffärer och fiskförädlingsföretag på olika håll i Finland.

 

För livsmedelsanvkonsumption producerar vi regnbåge, sik och rom.

 

Från yngel i olika åldrar till fullvuxen fisk

 

För vård av fiskevatten

 

• insjööring

• havsöring

• havslax

• insjölax

 

För sportfiske

 

• insjööring i fångststorlek

• regnbåge i fångststorlek

 

 

 

För fortsatt uppfödning i fiskodlingar

 

• regnbågsyngel

• sikyngel

 

 

 

Som livsmedel

 

• regnbåge

• sik

• rom från regnbåge och sik

Från forskning till praktiska innovationer

 

En av hörnstenarna i företagsgruppens verksamhet är löpande utveckling av kompetens, kvalitet och odlingsmetoder. Vi samarbetar nära med ett stort antal utrustningstillverkare, med foderindustrin samt med universitet och forskningsinstitut både i Finland och utomlands.

 

Forskningen i fiskproduktion har resulterat i flera doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar och praktiska tillämpningar, bl.a. för att förbättra fiskens kost, fysiologiska kvalitet och hälsa.

 

Ett belägg på det långsiktiga fiskförädlingsarbetet är de egna bestånden av regnbåge och sik vars produktionsegenskaper har förädlats för att motsvara kundernas behov. Utvecklingen av metoder för odling av gös och sik till matfisk med hjälp av recirkulationsodling är den senaste utvecklingslinjen.

Recirkulationsodling ger fisken möjlighet att växa hela året

 

Med recirkulationsmetoden uppnås upp till tre gånger snabbare tillväxt än vid traditionell odling. Det snabbare produktionsomloppet ger även goda möjligheter att utveckla moderfisken.

 

I anläggningar som bygger på recirkulationsodling föds fisken upp inomhus under jämna odlingsförhållanden. Tack vare det cirkulerande vattnet kan temperaturen hållas jämn i odlingsbassängerna vilket garanterar att fisken växer i en optimal miljö året runt.

 

Metoden innebär att vattnet i odlingsbassängerna pumpas till en vattenbehandlingsenhet där näringsämnen och koldioxid avlägsnas ur vattnet mekaniskt och biologiskt. Efter reningen tillsätts syre i vattnet som sedan kan användas på nytt.

 

Under inledningsskedet odlas sik i anläggningen men senare även gös. Avsikten är att i framtiden bygga ut metoden för produktion av nya fiskarter

 

kontakt information

Savon Taimen Oy

Äijäniementie 7

77700 RAUTALAMPI

+358 20 712 1280

[email protected]

 

VD och koncernchef

Yrjö Lankinen

0400 927 194

[email protected]

Napapiirin Kala Oy

Kuusamontie 5103

97625 VANTTAUSKOSKI

 +358 20 712 1281